Algemeen

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van ABN AMRO Art & Heritage. Deze website wordt u aangeboden door ABN AMRO Bank N.V., gevestigd Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Kamer van Koophandel registratienummer 34334259 ('ABN AMRO').

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze website worden aangeboden. Door de website te gebruiken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door ABN AMRO worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze website.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie heeft uitsluitend een algemeen informatief doel. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de website, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ABN AMRO of haar medewerkers. Ook sluit ABN AMRO aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.  

Privacy beleid

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met deze website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacy beleid van ABN AMRO Bank N.V. De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacy beleid zoals weergegeven op: https://www.abnamro.com/nl/footer/privacy-statement.html

Links

Deze website kan links naar internet websites van derden bevatten.  Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt ABN AMRO geen verantwoordelijkheid. Het Privacy beleid van ABN AMRO Bank N.V. is niet van toepassing op het verwerken van uw persoonlijke gegevens via deze websites van derden. 

Intellectuele eigendom historische collectie

Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en de Informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van de historische collectie eigendom van ABN AMRO, tenzij anders aangegeven. Het is gebruikers toegestaan om de website en de informatie te lezen en kopieën voor eigen, persoonlijk gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken of te bewaren. Voor ieder ander gebruik van de informatie of de website, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze website op een website van derden of het leggen van links naar de website, is voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO vereist.

ABN AMRO en alle andere merken die op deze website voorkomen zijn geregistreerde merken van ABN AMRO Bank N.V.  of aan haar verbonden ondernemingen.

Auteursrecht kunstwerken

Stichting Art & Heritage ABN AMRO en ABN AMRO Bank N.V. hebben een licentieovereenkomst gesloten met Stichting Pictoright met betrekking tot het gebruik van afbeeldingen van kunstwerken uit hun collectie. Beeldend kunstenaars die niet zijn aangesloten bij Stichting Pictoright kunnen contact opnemen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./www.pictoright.nl

Ongevraagde ideeën 

Wanneer u ongevraagd ideeën en/of materiaal in welke vorm ook (‘Materiaal’) op deze website plaatst of per e-mail of op een andere manier aan ons verstrekt, is ABN AMRO vrij om dit Materiaal naar eigen inzicht te gebruiken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is en zonder dat ABN AMRO aan enige geheimhouding gebonden is. U vrijwaart ABN AMRO tegen aanspraken en vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik van Materiaal dat intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of onrechtmatig is ten aanzien van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter in Amsterdam tenzij een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling anderszins voorschrijft.